Intro_longanit

Customize-css


  
Kết quả:

#foo {
  width:560px;
  background:#ffffff url(http://4.bp.blogspot.com/-agZncgR_66Q/U5P6jOLGXWI/AAAAAAAAPnk/lJfj2KGcOAc/s1600/-04.jpg) repeat;
  border-collapse:collapse;
  color:white;
}

.foo td,
.foo th {
  border:2px solid white;
  padding:5px;
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu phát hiện spam bạn sẽ bị xử lý. Bạn có thể đặt backlink tại đây Hướng dẫn đặt backlink nofollow tại đây