Hướng dẫn tạo sơ đồ web tĩnh cho blogger

https://www.longanit.com/2018/09/huong-dan-tao-so-do-web-cho-blogger.html

Hướng dẫn tạo sơ đồ web tĩnh cho blogger

Lê Hiền 9/24/2018
Tạo sitemap tĩnh cho blogger

Ngoài việc đăng ký sơ đồ web trên google master tools cho blog của bạn thì việc tạo sitemap cho blogger cũng là cách mang lại 1 cái nhìn tổng thế cho blog của bạn và cần thiết.

Với sitemap được hướng dẫn ở bài này lại có giao diện sắp xếp rất khoa học. Nói chung là đơn giản và đẹp.

Thực hiện các bước sau đây để tạo sitemap cho blog của bạn.

Bước1: Truy cập vào trang quản trị: https://www.blogger.com
Bước 2: Vào Trang (Page), tiếp tục tạo trang mới đặt tên là sitemap (New page). Tên bạn có thể đặt là tên khác tùy vào bạn tuy nhiên mình khuyên các bạn nên để tên sitemap cho nó đẹp link
Bước 3: Chuyển chế độ soạn thảo sang HTML và copy đoạn code bên dưới dán vào
<style type="text/css">
#toc{width:99%;margin:5px auto;border:1px solid #2D96DF;-webkit-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2);-moz-box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2);box-shadow:4px 4px 8px 2px rgba(0,0,0, 0.2);}
.labl{color:#FF5F00;font-weight:normal;margin:0 -5px;padding:1px 0 2px 11px;background:-moz-linear-gradient(right,#C2EAFE 0%,#055A85 40%);background:-webkit-gradient(linear,left 10,right 80,color-stop(0.20,#055A85),color-stop(1,#C2EAFE));border:1px solid #2D96DF;border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;box-shadow:3px 3px 1px #bbb;-moz-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;-webkit-box-shadow:3px 3px 1px #bbb;display:block;}
.labl a{color:#fff;}
.labl:first-letter{text-transform:uppercase;}
.new{color:#FF5F00;font-weight:normal;font-style:italic;}
.postname{font-weight:normal;background:-moz-linear-gradient(right,#C2EAFE 0%,#fff 40%);background:-webkit-gradient(linear,left 80,right 10,color-stop(0.60,#fff),color-stop(1,#C2EAFE));}
.postname li{border-bottom: #ddd 1px dotted;margin-right:5px}
</style>
<div id="toc">
<script>eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('2 3=F H();2 u=F H();2 w=F H();2 q=F H();2 6=F H();2 y=F H();2 7="L";2 17=1s;2 27=2P;2 E="";2 1a=0;r 1Q(a){r b(){4("A"1H a.1i){2 d=a.1i.A.v;1a=d;D=0;B(2 h=0;h<d;h++){2 n=a.1i.A[h];2 e=n.O.$t;2 m=n.23.$t.1x(0,10);2 j;B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="2c"){j=n.M[g].s;U}}2 o="";B(2 g=0;g<n.M.v;g++){4(n.M[g].18=="1Z"){o=n.M[g].s;U}}2 c="";4("16"1H n){B(2 g=0;g<n.16.v;g++){c=n.16[g].28;2 f=c.1v(";");4(f!=-1){c=c.1x(0,f)}6[D]=c;3[D]=e;q[D]=m;u[D]=j;w[D]=o;4(h<10){y[D]=13}I{y[D]=1s}D=D+1}}}}}b();7="L";P(7);19();17=13;1r();9.x()}r 1O(a){1F(0,0);E=a;K(E)}r 1n(){19();E="";K(E)}r P(d){r c(e,g){2 f=3[e];3[e]=3[g];3[g]=f;2 f=q[e];q[e]=q[g];q[g]=f;2 f=u[e];u[e]=u[g];u[g]=f;2 f=6[e];6[e]=6[g];6[g]=f;2 f=w[e];w[e]=w[g];w[g]=f;2 f=y[e];y[e]=y[g];y[g]=f}B(2 b=0;b<3.v-1;b++){B(2 a=b+1;a<3.v;a++){4(d=="L"){4(3[b]>3[a]){c(b,a)}}4(d=="15"){4(3[b]<3[a]){c(b,a)}}4(d=="1g"){4(q[b]>q[a]){c(b,a)}}4(d=="R"){4(q[b]<q[a]){c(b,a)}}4(d=="1w"){4(6[b]>6[a]){c(b,a)}}}}}r 19(){7="1w";P(7);2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];T=a;1p{a=a+1}S(6[a]==J);b=a;1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1j(d,c){r e(f,h){2 g=3[f];3[f]=3[h];3[h]=g;2 g=q[f];q[f]=q[h];q[h]=g;2 g=u[f];u[f]=u[h];u[h]=g;2 g=6[f];6[f]=6[h];6[h]=g;2 g=w[f];w[f]=w[h];w[h]=g;2 g=y[f];y[f]=y[h];y[h]=g}B(2 b=d;b<c-1;b++){B(2 a=b+1;a<c;a++){4(3[b]>3[a]){e(b,a)}}}}r K(a){2 l=0;2 h="";2 e="25 Z";2 m="11 12 2p 2s 2A";2 d="2L";2 k="11 12 1I 1J 1K";2 c="1L";2 j="";4(7=="L"){m+=" (1N)";k+=" (14 V)"}4(7=="15"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="1g"){m+=" (1l)";k+=" (14 V)"}4(7=="R"){m+=" (1l)";k+=" (1S V)"}4(E!=""){j="11 12 1Y 31"}h+="<1t>";h+="<N>";h+=\'<5 8="i-W-1b">\';h+=\'<a s="1c:1o();" O="\'+m+\'">\'+e+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1d">\';h+=\'<a s="1c:1q();" O="\'+k+\'">\'+d+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1e">\';h+=\'<a s="1c:1n();" O="\'+j+\'">\'+c+"</a>";h+="</5>";h+=\'<5 8="i-W-1f">\';h+="X 1M";h+="</5>";h+="</N>";B(2 g=0;g<3.v;g++){4(a==""){h+=\'<N><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}I{z=6[g].1v(a);4(z!=-1){h+=\'<N><5 8="i-A-1b"><a s="\'+u[g]+\'">\'+3[g]+\'</a></5><5 8="i-A-1d">\'+q[g]+\'</5><5 8="i-A-1e">\'+6[g]+\'</5><5 8="i-A-1f"><a s="\'+w[g]+\'">X</a></5></N>\';l++}}}h+="</1t>";4(l==3.v){2 f=\'<C 8="i-1u">1h 1R \'+3.v+" Z<G/></C>"}I{2 f=\'<C 8="i-1u">1h \'+l+" 1T 1U 1V \'";f+=E+"\' 1W "+3.v+" 1X Z<G/></C>"}2 b=9.Y("i");b.1k=f+h}r 1r(){2 a=0;2 b=0;S(b<3.v){J=6[b];9.x("<p/>");9.x(\'<C 8="20"><a s="/21/22/\'+J+\'">\'+J+"</a></C><1y 8=\'24\'>");T=a;1p{9.x("<1z>");9.x(\'<a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a>");4(y[a]==13){9.x(\' - <C 8="F">26!</C>\')}9.x("</1z>");a=a+1}S(6[a]==J);b=a;9.x("</1y>");1j(T,a);4(b>3.v){U}}}r 1o(){4(7=="L"){7="15"}I{7="L"}P(7);K(E)}r 1q(){4(7=="R"){7="1g"}I{7="R"}P(7);K(E)}r 1A(){4(17){K(E);2 a=9.Y("1B")}I{29("2a 2b... 1C 2d 2e")}}r 2f(){2 a=9.Y("i");a.1k="";2 b=9.Y("1B");b.1k=\'<a s="#" 2g="1F(0,0); 1A(); 2h.2i(\\\'i-2j\\\',\\\'2k\\\');">?? 1h 2l 2m</a> <2n 2o="1D://2q.2r.1E/2t.2u"/>\'}r 2v(){B(2 a=0;a<1a;a++){9.x("<G>");9.x(\'2w 2x : <a s="\'+u[a]+\'">\'+3[a]+"</a><G>");9.x(\'X 2y : <a s="\'+w[a]+\'">\'+3[a]+"</a><G>");9.x("<G>")}};9.x("<C 2z=\'Q-2B:2C;2D:2E;Q-2F:2G;2H:2I 2J 0 0;\'><a O=\'2K 1C 1G 2M 2N - 2O 1G 1m.2Q.2R\' s=\'1D://1m.2S-2T.1E\' 2U=\'2V\' 18=\'2W\'><Q 2X=\'#2Y\'>2Z 30 1P!</Q></a></C>");',62,188,'||var|postTitle|if|td|postLabels|sortBy|class|document|||||||||toc||||||||postDate|function|href||postUrl|length|postMp3|write|postBaru||entry|for|span|ii|postFilter|new|br|Array|else|temp1|displayToc|titleasc|link|tr|title|sortPosts|font|datenewest|while|firsti|break|first|header|Download|getElementById|Artikel||Klik|untuk|true|newest|titledesc|category|tocLoaded|rel|sortlabel|numberfeed|col1|javascript|col2|col3|col4|dateoldest|Menampilkan|feed|sortPosts2|innerHTML|ascending|www|allPosts|toggleTitleSort|do|toggleDateSort|displayToc2|false|table|note|lastIndexOf|orderlabel|substring|ol|li|showToc|toclink|TOC|http|com|scroll|by|in|Sortir|bedasarkan|tanggal|Kategori|MP3|descending|filterPosts|widget|loadtoc|Semua|oldest|artikel|dengan|kategori|dari|Total|menampilkan|enclosure|labl|search|label|published|postname|Judul|New|numChars|term|alert|Just|wait|alternate|is|loading|hideToc|onclick|Effect|toggle|result|blind|Daftar|Isi|img|src|sortir|radiorodja|googlepages|berdasarkan|new_1|gif|looptemp2|Post|Link|mp3|style|judul|size|0px|float|right|family|arial|margin|20px|5px|Blogger|Tanggal|Abu|Farhan|Style|250|intert3chmedia|net|abu|farhan|target|_blank|nofollow|color|ff5f00|Grab|this|semua'.split('|'),0,{}))</script>
<script src="https://www.longanit.com/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc">
</script>
</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét