Code pháo hoa trang trí tết năm cho website

https://www.longanit.com/2018/09/code-phao-hoa-trang-tri-tet-nam-cho-nam-moi.html

Code pháo hoa trang trí tết năm cho website

Lê Hiền 9/22/2018
Code pháo hoa trang trí tết năm cho website

Mình sưu tầm được một code pháo hoa khá đẹp chèn vào website cho ngày tết thêm lung linh. Nay mình chia sẻ lại cho những bạn làm Webiste muốn trang trí cho ngôi nhà thứ 2 của mình thêm lộng lẫy lung linh huyền ảo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo pháo hoa để tạo không khí tết cho Webiste nhé.

Bước 1: Trước tiên bạn cần tạo 1 file tên phaohoa.js (tên gì cũng được miễn là file có đuôi .js là được), nội dung code copy ở dưới nhé. Rồi up lên Hosting. Nếu xài wordpress thì up vào trong thư mục theme cho dễ quản lý nhé.

<script>
// <![CDATA[
var bits=80; // how many bits
var speed=33; // how fast - smaller is faster
var bangs=5; // how many can be launched simultaneously (note that using too many can slow the script down)
var colours=new Array("#03f", "#f03", "#0e0", "#93f", "#0cf", "#f93", "#f0c");
//                     blue    red     green   purple  cyan    orange  pink
/****************************
*      Fireworks Effect     *
*(c)2004-14 mf2fm web-design*
*  http://www.mf2fm.com/rv  *
* DON'T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var bangheight=new Array();
var intensity=new Array();
var colour=new Array();
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var stars=new Array();
var decay=new Array();
var swide=1000;
var shigh=600;
var boddie;
if (typeof('addRVLoadEvent')!='function') function addRVLoadEvent(funky) {
  var oldonload=window.onload;
  if (typeof(oldonload)!='function') window.onload=funky;
  else window.onload=function() {
    if (oldonload) oldonload();
    funky();
  }
}
addRVLoadEvent(light_blue_touchpaper);
function light_blue_touchpaper() { if (document.getElementById) {
  var i;
  boddie=document.createElement("div");
  boddie.style.position="fixed";
  boddie.style.top="0px";
  boddie.style.left="0px";
  boddie.style.overflow="visible";
  boddie.style.zIndex = '9999';
  boddie.style.width="1px";
  boddie.style.height="1px";
  boddie.style.backgroundColor="transparent";
  document.body.appendChild(boddie);
  set_width();
  for (i=0; i<bangs; i++) {
    write_fire(i);
    launch(i);
    setInterval('stepthrough('+i+')', speed);
  }
}}
function write_fire(N) {
  var i, rlef, rdow;
  stars[N+'r']=createDiv('|', 12);
  boddie.appendChild(stars[N+'r']);
  for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) {
    stars[i]=createDiv('*', 13);
    boddie.appendChild(stars[i]);
  }
}
function createDiv(char, size) {
  var div=document.createElement("div");
  div.style.font=size+"px monospace";
  div.style.position="absolute";
  div.style.zIndex = '9999';
  div.style.backgroundColor="transparent";
  div.appendChild(document.createTextNode(char));
  return (div);
}
function launch(N) {
  colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
  Xpos[N+"r"]=swide*0.5;
  Ypos[N+"r"]=shigh-5;
  bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
  dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
  if (dX[N+"r"]>1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";
  else if (dX[N+"r"]<-1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";
  else stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";
  stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];
}
function bang(N) {
  var i, Z, A=0;
  for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) {
    Z=stars[i].style;
    Z.left=Xpos[i]+"px";
    Z.top=Ypos[i]+"px";
    if (decay[i]) decay[i]--;
    else A++;
    if (decay[i]==15) Z.fontSize="7px";
    else if (decay[i]==7) Z.fontSize="2px";
    else if (decay[i]==1) Z.visibility="hidden";
    if (decay[i]>1 && Math.random()<.1) {
       Z.visibility="hidden";
       setTimeout('stars['+i+'].style.visibility="visible"', speed-1);
    }
    Xpos[i]+=dX[i];
    Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);
  }
  if (A!=bits) setTimeout("bang("+N+")", speed);
}
function stepthrough(N) {
  var i, M, Z;
  var oldx=Xpos[N+"r"];
  var oldy=Ypos[N+"r"];
  Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];
  Ypos[N+"r"]-=4;
  if (Ypos[N+"r"]<bangheight[N]) {
    M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
    intensity[N]=5+Math.random()*4;
    for (i=N*bits; i<bits+bits*N; i++) {
      Xpos[i]=Xpos[N+"r"];
      Ypos[i]=Ypos[N+"r"];
      dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
      dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
      decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
      Z=stars[i];
      if (M<colours.length) Z.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];
      else if (M<2*colours.length) Z.style.color=colours[colour[N]];
      else Z.style.color=colours[i%colours.length];
      Z.style.fontSize="13px";
      Z.style.visibility="visible";
    }
    bang(N);
    launch(N);
  }
  stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";
  stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
  var sw_min=999999;
  var sh_min=999999;
  if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
    if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
    if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
  }
  if (typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) {
    if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
    if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
  }
  if (document.body.clientWidth) {
    if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
    if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
  }
  if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
    sw_min=800;
    sh_min=600;
  }
  swide=sw_min;
  shigh=sh_min;
}
// ]]>
</script>
Bước 2: Chèn đoạn code dưới đây vào dưới thẻ body của trang Web
Lưu ý: src=”link den file .js” đây là đường dẫn của file phaohoa.js mà bạn up lên Website, nhớ thay đường dẫn cho đúng nhé.

<script src="link den file .js"></script>
<script type="text/javascript">
var bgBegin = 22;
var bgEnd = 31;
var bgTetId = 31;
var bgTetUrl = '/banner/';
document.body.style.backgroundImage = 'url(' + bgTetUrl + bgTetId + '.jpg)';
document.body.style.backgroundAttachment = 'fixed';
document.body.style.backgroundSize = 'cover';
setInterval(function(){
    if (bgTetId == bgEnd) bgTetId = bgBegin;
    document.body.style.backgroundImage = 'url(' + bgTetUrl + bgTetId + '.jpg)';
    document.body.style.backgroundAttachment = 'fixed';
    document.body.style.backgroundSize = 'cover';
    bgTetId++;
}, 15000);
</script>
Bây giờ bạn có thể mở lại Website và nhấn F5 để refresh và xem sự thay đổi nhé. Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét